środa, 8 lutego 2012

8 II 2012 - DYDAKTYKA ŁOWIECKA - relacja ze spotkania z Joanną Kałużyńską

W środę 8 lutego 2012 roku, w Klubie Myśliwskim Hubertus odbyło się spotkanie tematyczne poświęcone zagadnieniu dydaktyki łowieckiej. Prelegentem w trakcie tego spotkania była kol. Joanna Kałużyńska, myśliwy, pedagog, sympatyk Klubu Hubertus.


Spotkanie z kol. Joanną Kałużyńską otwiera nową serię spotkań tematycznych, w czasie których prelegentami będą członkowie lub sympatycy klubu, których można spotkać w naszym Klubie na co tygodniowych spotkaniach, a którzy na co dzień zaangażowani są w ciekawe projekty związane z łowiectwem.


Temat dydaktyki łowieckiej jest dla środowiska myśliwych niezwykle istotny. Procesy demograficzne i socjologiczno-kulturowe, zachodzące w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat doprowadziły do dużych zmian w polskim społeczeństwie, jego strukturze, jak również w podejściu do przyrody i ochrony środowiska. Zmiany te sprawiły, że obecnie nad tradycyjnie pojmowanym łowiectwem ciąży negatywny wizerunek pogłębiany tylko przez medialny przekaz nastawiony na eksponowanie plotek i sensacji w miejsce rzetelnej wiedzy na temat naszego środowiska i podejmowanych przez niego działań.
Potwierdzają to badania socjologiczne, z których wynika, że tylko 2% Polaków kojarzy myśliwych z działaniami na rzecz ochrony przyrody i ochrony zwierząt. Co więcej, biorąc pod uwagę kategorie wiekowe, najmniej pozytywnych skojarzeń na temat myśliwych mają ludzie młodzi (15-29 lat). Dlatego też, tak ważne są wszelkie działania zmierzające do przywrócenia pozytywnego wizerunku tradycyjnego łowiectwa, szczególnie w oczach dzieci i młodzieży, spośród których rekrutować się będą przyszli jego adepci, którzy mają kultywować nasze odwieczne tradycje. 
Kol. Joanna Kałużyńska jest jedną z osób, które podjęły to trudne wyzwanie i może pochwalić się na polu szerzenia edukacji łowieckiej wymiernymi efektami. 
Założyła ona - jedyny na Mazowszu - Szkolny Klub Przyrodniczo-Łowiecki, który działa w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piastowie. Podstawowym założeniem pracy klubu jest jego wyjazdowy charakter, współpraca z leśnikami i myśliwymi, a celem pracy klubu jest edukacja łowiecka i wychowanie dzieci w duchu poszanowania przyrody. W ramach działalności klubu utrzymywana jest stała współpraca z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie i Włocławku oraz z Nadleśnictwem Skrwilno, na terenie którego odbywają się lekcje przyrodnicze. Podczas wyjazdów nauczyciele i pracownicy nadleśnictwa wkładają wiele wysiłku w edukację przyrodniczą dzieci.
(ZOBACZ PREZENTACJĘ:)
Atrakcyjność zajęć terenowych szybko przyniosła efekty. Szkoła zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie organizowanym przez Lasy Państwowe i Towarzystwo Przyjaciół Lasu „Czysty Las” w kategorii: Leśna edukacja dzieci, zwyciężając wśród 1330 szkół z całej Polski.
Autorski plan pracy uczniowskiego klubu zachęca do poznawania kultury łowieckiej, zakłada integrację wiedzy uczniów wyniesionej ze szkoły z informacjami z zakresu ekologii i łowiectwa zdobywanymi w trakcie zajęć terenowych. Zajęcia odbywają się w atmosferze szacunku i wrażliwości na piękno otaczającej przyrody.
16 kwietnia 2011r. podczas Międzynarodowych Targów Łowieckich Hubertus Expo kol. Joanna Kałużyńska odebrała nagrodę za zajęcie I miejsca w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową, magisterską i doktorską o tematyce łowieckiej, zorganizowanym przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego. Przedmiotem nagrodzonej pracy był opis działalności pracy Klubu Przyrodniczo- Łowieckiego. Uczniowie z Klubu towarzyszyli swojej opiekunce podczas odbierania nagrody.

Autorski program edukacji łowieckiej dzieci w wieku szkolnym opracowany został przez kol. Joannę Kałużyńską w formie gotowych ram dydaktycznych, które w prosty sposób można wykorzystać w innych szkołach podstawowych. Wymaga to jednak zaangażowania lokalnych pedagogów oraz kół łowieckich, które chciałyby podjąć się wyzwania przekazywania młodzieży wiedzy z zakresu łowiectwa i myślistwa. (ZOBACZ PREZENTACJĘ:)Pod koniec spotkania, kol. Joanna Kałużyńska została nagrodzona przez zgromadzonych uczestników spotkania gromkimi brawami zarówno za swoją prezentację przeplataną filmami dokumentującymi pracę z dziećmi, jak i za bogatą działalność na niwie edukacji łowieckiej.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz